Maailma on sun – elämäntarinasta voimaa jälkihuoltotyössä

Osana UOMAn jälkihuoltotyön kehittämistä laadittu YAMK opinnäytetyö Maailma on sun on nyt julkaistu!

Koko työ luettavissa

http://www.theseus.fi/handle/10024/159508

MAAILMA ON SUN
– elämäntarinasta voimaa jälkihuoltotyössä

Lastensuojelulaissa määritellään että jälkihuoltoa on tarjottava aina sijaishuollon päättymisen jälkeen. Laki antaa sekä velvollisuuden että oikeutuksen nuorelle kohdistettuihin yksilöllisiin tukitoimiin aikuisuuden kynnyksellä. Valtakunnallisesti katsoen jälkihuollon toimintakäytännöt ovat kuitenkin epäyhtenäisiä ja vaihtelevia.

Sosiaalipalvelut UOMA käynnisti vuonna 2018 YAMK-opinnäytetyönä kehittämistyön ”Maailma on sun”, joka keskittyy jälkihuoltonuorille kehitettävään tapaan käsitellä nuoren omaa elämäntarinaa. UOMA haluaa panostaa entistä jäsentyneemmin ja laadukkaammin nuorten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka UOMAn työntekijät kokevat elämäntarinatyöskentelyn auttavan nuoren kohtaamisessa. Kehittävän työotteen taustalla on laajemmin tavoitteena tarjota nuorelle parempia mahdollisuuksia edetä elämässä eteenpäin ja kasvattaa nuoren itsetuntoa. Aiempia tutkimuksia ja menetelmiä on käytetty kehitystyön tukena.

Kasvokkaiset kohtaamiset viranomaisten kanssa ovat merkittävästi vähentyneet. Pääministeri Juha Sipilän asettaman työryhmän tuoreessa eriarvoistumista koskevassa raportissa tuodaan esiin nuorten kokemaa kohtaamattomuutta palvelukentillä. Jälkihuolto on todettu yhdeksi kriittiseksi vaiheeksi nuoren elämässä. Viimeistään jälkihuollossa nuorella herää kiinnostus omaa elämäntarinaansa kohtaan. Nuori haluaa saada vastauksia kysymyksiin, joita hän ei aiemmin ole ehkä uskaltanut tai halunnut kohdata.

Elämäntarinamenetelmien kautta haettiin uusia tulokulmia jo elettyyn elämään ja pohdittiin vaihtoehtoisia tarinoita tulevaisuuteen. Tärkeäksi asiaksi menetelmien käytössä nousi yhteisesti jaettu kokemus työntekijän ja nuoren kesken. Elämäntarinamenetelmät voivat tuottaa välillisiä terapeuttisia vaikutuksia, nuoren kommunikaatio itsen ja toisten kanssa voi parantua ja näin mahdollisuus hyvinvoinnin kokemiseen parantuu. Nuoren identiteetin selkiytyessä hän on valmis itsenäiseen elämään.

Työntekijöiden tehtävä on vaalia elämässä tärkeitä elementtejä; unelmia, toivoa ja toiveikkuutta. Luoda nuorelle uskoa siihen, että maailma on sun!

Lisätietoja työstä:

Laura Mäkinen
Vastaava ohjaaja
laura.makinen@uomasosiaalipalvelut.com
http://www.uomasosiaalipalvelut.fi/